Algemene voorwaarden Insighters Academy

Artikel 1. Definities


Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training/opleiding is gesloten.


Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training/opleiding deelneemt.


Training/opleiding: training/opleiding, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.


Open training/opleiding: training/opleiding met deelname door deelnemer(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.


'In company'-training/opleiding: training/opleiding met deelname door deelnemer(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid


1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Insighters Academy, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.


2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.


3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.


4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training/opleiding


1. Inschrijving voor de door Insighters Academy te verzorgen open training/opleiding vindt plaats door het aanmelden van deelnemers via het inschrijfformulier op de website van insighters.nl


2. Insighters Academy bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds via e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training/opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.


3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-training/opleiding


1. Ter zake een 'in company'-training/opleiding zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Insighters Academy.


2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-training/opleiding komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.


3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Insighters Academy is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open training/opleiding


1. Bij inschrijving via het inschrijfformulier op de Insighters website gelden de training/opleidingprijzen, zoals die op dat moment zijn vermeld op de website van de Insighters Academy, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.


2. Bij aanmelding voor een training/opleiding middels het inschrijfformulier waarop een korting van toepassing is zal deze korting altijd gebaseerd zijn op de vermelding hiervan op de website.


3. In de training/opleidingprijzen zijn de kosten voor het training/opleidingmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.


4. Als op een training/opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.


5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.


6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-training/opleiding


1. De training/opleidingprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.


2. In de geoffreerde training/opleidingprijs zijn de kosten voor het training/opleidingmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Reis- en verblijfkosten voor trainers worden separaat in rekening gebracht en zijn geen onderdeel van de opleidingsprijs.


4. Als op een training/opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.


5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.


6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.


Artikel 7. Betaling


1. Na inschrijving voor een training/opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Insighters Academy een factuur met betrekking tot de training/opleiding aan de opdrachtgever.


2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste training/opleidingdag op een door Insighters Academy aangewezen bank- of girorekening.


3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.


4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Insighters Academy voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.


5. Indien voor aanvang van de training/opleiding niet de volledige betaling van de training/opleidingprijs door Insighters Academy is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training/opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige training/opleidingprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8: Absentie, ziekte, verhindering opdrachtgever


8.1 De opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele training/opleidinggeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.


8.2 Een annulering of verplaatsing vanuit opdrachtgever of deelnemer dient per mail te worden doorgegeven via info@insighters.nl

8.3 Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de training/opleiding en/of niet verschijnen op de training/opleiding om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.


8.4 Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van een overmacht situatie, heeft opdrachtnemer het recht de geplande training/opleiding te annuleren of te verplaatsen en/of het dagprogramma te wijzigen. In geval van verplaatsing door opdrachtnemer, kan deelnemer of opdrachtgever kosteloos annuleren.

8.5 Kosteloos verplaatsen is mogelijk tot 4 weken voor aanvang.


8.6 Bij verplaatsen binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang wordt € 45,- voor een inschrijving in rekening gebracht. De originele inschrijving/training/opleiding wordt/blijft gefactureerd tegen het geldende tarief. De nieuwe inschrijving/training/opleiding wordt geplaatst tegen de verplaatsingskosten.


8.7 Bij verplaatsen binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. De originele inschrijving/training/opleiding wordt/blijft gefactureerd tegen het geldende tarief. De nieuwe inschrijving/training/opleiding wordt geplaatst tegen 50% van het geldende tarief.


8.8 Voor annuleren tot 4 week voor aanvang worden € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.


8.9 Bij annulering binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.
Indien reeds is gefactureerd, wordt de nieuwe inschrijving/training/opleiding gefactureerd tegen 50%.


8.9 In het geval van annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.


8.10 Er worden in beginsel geen extra kosten berekend bij het vervangen van de deelnemer door een ander persoon, mits deze wijziging tot uiterlijk 24 uur door Insighters Academy voor aanvang per mail heeft ontvangen. Binnen 24 uur wordt er € 45,- administratiekosten berekend.

Artikel 11. Annulering door Insighters Academy


Insighters Academy behoudt zich het recht voor de training/opleiding te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste training/opleidingdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Insighters Academy zal het door de opdrachtgever betaalde training/opleidinggeld restitueren. Indien mogelijk biedt Insighters Academy de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het training/opleidinggeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid


1. Insighters Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training/opleiding van Insighters Academy of de annulering van de training/opleidingovereenkomst door Insighters Academy, tenzij aan Insighters Academy opzet of grove schuld kan worden verweten.


2. Indien Insighters Academy op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.


3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom


1. Het verstrekte training/opleidingmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training/opleiding, het training/opleidingmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training/opleiding worden door Insighters Academy voorbehouden.


2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Insighters Academy is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte training/opleidingmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer


Insighters Academy is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de training/opleidingovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame


1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de training/opleidingovereenkomst of een met de training/opleiding samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training/opleiding en deze te richten aan de hoofddocent van Insighters Academy. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.


2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht


1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Insighters Academy en overeenkomsten tussen Insighters Academy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wil je de PDF versie van de Algemene Voorwaarden ontvangen vul dan onderstaande formulier in en we mailen de voorwaarden naar jouw mailadres.